Podmienky


Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

I. Kto je Správca osobných údajov
Správcom osobných údajov na webe www.pokojneplavanie.com je Žaneta Kubíková, IČO 52107825, so sídlom Hrobákova 7, 85102 Bratislava, zapísaná v živnostenskom registri SR. E-mail: info@pokojneplavanie.com Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

II. Kontaktné údaje
Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: Info@pokojneplavanie.com

III. Prehlasujem
Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
Umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

IV. Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma taktiež IČ a DIČ, číslo účtu, popr. telefón nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupů do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodanie tovaru a pod.).

Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti na vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie newslettrov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných ponúk. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 7 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 7 rokov od udelenia. Súhlas mi vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb. alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten možno samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia, referencie
Len na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu priebehu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

V. Cookies
Pri prechádzaní mojimi webovými stránkami zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky možno prechádzať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

VI. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako by boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov:

Zabezpečeným prístupom do môjho počítača (zabezpečenie heslom).
Zabezpečeným prístupom do môjho telefónu (zabezpečenie heslom).
Zabezpečeným prístupom do mojich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozposielanie (zabezpečené menom a heslom).
Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
Pravidelnou aktualizáciou softwaru.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VII. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:


websuport.sk
Facebook
Google

Osobné údaje, ktoré spracovávam ako správca i ako spracovateľ, môžem sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri používaní aplikácií potrebných k prevádzkovaniu webu a podporných aplikácii či sa podieľajú na chode môjho podnikania.

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Uisťujem vás, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, na uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.
Vaše údaje nebudem posúvať do tretích zemí. Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VIII. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@pokojneplavanie.com

Máte právo na informácie, ktoré sú na tejto informačnej stránke so zásadami o spracovaní osobných údajov.
Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 7 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. V tom prípade potrebujem aspoň 14 dní.
Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 21 dní.
V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo spraviť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk
E-maily s inšpiráciami, články či produktami a službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

IX. Mlčanlivosť
Dovoľujem si Vás uistiť, že moji zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.